Cầu Thủ Thiêm 4 bắt đầu khởi công

Cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 và 7 có mức đầu tư khoảng 5.200 tỷ…